Tuesday, April 3, 2012

ประกาศผลมอบทุนสนับสนุน โครงการ Open house for Young Talents 2011โดย SiPA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ได้มีความคิดริเริ่มให้เกิดโครงการ Open property For Young Talents 2011 เพื่อสร้างช่องทาง และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้แสดงผลงานมีคุณภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ด้วยการสร้าง Website แสดงผลงาน เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับตลาดที่ต้องการบุคคลากร ได้ค้นหาและรับบุคคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการกับงานในแต่ประเภท โดยซิป้าได้จัดโครงการ งานคัดสรรผลงานซอฟต์แวร์ Open property For Young Talents 2011 โดยเชิญชวนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งผลงานของนักศึกษา Senior Project เพื่อชิงทุนสนับสนุน และยังได้เผยแพร่ใน Website แสดงผลงานของโครงการ

Readmore

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม