Wednesday, March 21, 2012

กิบไทย มอบอาคารเรียนหลังที่ 5 ในโครงการ กิบไทยสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา

บริษัท กิบไทย จำกัด นำโดยคุณนิเวศน์ - คุณอรทัย ประยูรเธียร พร้อมพนักงานและลูกค้าผู้ใจบุญกว่า 140 คน เดินทางไปมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนชุมชนท่าสองยาง สาขาบ้านทีชอแม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในโครงการ “กิบไทยสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนท่าสองยาง สาขาบ้านทีชอแม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันก่อน

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม