Wednesday, March 28, 2012

Wikipedia ระงับการให้บริการชั่วคราวเพื่อประท้วงกฎหมาย SOPA PIPA

Wikipedia เว็บไซค์สารานุกรมชื่อดังได้ทำการระงับการให้บริการเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในวันนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมา (ตามเวลาประเทศไทย) เพื่อประท้วงกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ SOPA และ PIPA ของสหัรัฐอเมริกา

โดยกฎหมายเจ้าปัญหา SOPA (Stop on the web Piracy Act) และ PIPA (Shield Intellectual property Act PIPA) เป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเว็บ Torrent ที่ปล่อยหนังและเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่มีจุดสำคัญข้อหนึ่งของกฏหมายฉบับนี้คือการมอบอำนาจให้รัฐบาลและเอกชนในการสั่งปิดและฟ้องร้องเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการให้บริการค้นหา, ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงทำให้กฎหมายฉบับนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือของรัฐในการกล่าวหาเว็บไซด์ต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระทบการเชื่อมต่อ และสิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากจน Wikipedia� ต้องทำการปิดเว็บประท้วง ซึ่งนอกจาก Wikipedia� ยังมีเว็บไซด์ยักษ์ใหญ่หลายๆ เจ้าอย่าง Google, Zynga , AOL, eBay, LinkedIn, Mozilla, Twitter, Yahoo!, Facebook ก็ร่วมกันประท้วงกฎหมายฉบับนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งจัดกิจกรรมต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ในเว็บของตน รวมไปถึงส่งจดหมายไปยังสภาคองเกรสเพื่อเรียกร้องให้ให้ทบทวนกฏหมายนี้
ก็ต้องติดตามกันให้ดีว่าหลังจากการประท้วงอย่างหนักของเว็บไซด์ต่างๆ จะทำให้สภาคองเกรสหันมาพิจรณากฎหมายฉบับนี้กันอย่างไรในอนาคต

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม