Monday, March 26, 2012

IBM สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

IBM สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดโรงเรียน และค่ายวิทยาศาสตร์ IBM TryScience โดยพนักงานบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในโรงเรียนที่จะอยู่ในโครงการฟื้นฟูฯ ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คู่ความสนุกแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม รวมเป็นเงินที่ไอบีเอ็มจัดสรรสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมจำนวน 1,020,000 บาท ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (ที่ 2 จากขวา) เข้าพบดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย)�

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม